Ole T. Berg

panel:

Hvordan ser fremtiden ut?

Ole Trond Berg er et levende leksikon om tingenes tilstand i helsevesenet. På hans 70-årsdag tok helseministeren turen innom for å takke ham for sitt bidrag i helsepolitikken. Han er professor emeritus ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og statsviter av bakgrunn.

Hvordan ser fremtiden ut?

Masterstudiet i helseadministrasjon ble etablert av professor Ole Trond Berg allerede i 1986, og siden dette har over 800 gjennomført studiet. Vi har stilt Ole noen spørsmål, blant annet om hvordan han ser på fremtiden.

Hvordan ser fremtiden ut?

Til dels skal vi skape fremtiden, så den avhenger av hvordan vi gjør det. Når det gjelder helsevesenet som helhet vil avhenge av hvordan vi håndterer det forhold at tilbudsutviklingen, kombinert med internasjonaliseringen, vil gjøre det stadig vanskeligere å ha et fullt ut offentlig finansiert helsevesen. Når det gjelder den kliniske “hverdag” er spørsmålet hvordan vi vil, kan og må håndtere teknologiseringen (til dels dehumaniseringen) av det medisinske tilbud. Vi kan komme til å gjøre det på måter som vil endre legerollen(e), de andre behandlerrollene og pasientrollene radikalt.

Hva syns du har vært mest givende med å være mentor?

En essensiell del av legens oppgave er å mobilisere den “svake” (pasienten) til bli “sterk” igjen. Legegjerningen har slik et viktig pedagogisk element. Det har også mentorrollen: Den går ut på å mobilisere den annen. Men skal mentoren klare det må han eller hun også mobilisere seg selv. Å oppleve at man i noen grad klarer å mobilisere den annen er intenst meningsfylt. Med andre ord: Som ledelseslærer forsøker jeg å skape mobiliserende organisasjoner. Jeg må imidlertid også, som legen, være med på å forsøke å mobilisere enkeltmennesker. Det gir næring til mitt virke som lærer – systemorientert og personorientert sådan.

Kontakt oss

MedEvent AS   –   tlf. 414 60 919   –   org.  921 244 517 MVA